หน้าหลัก

                   

ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ     https://chongkho.inbaac.com

 ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตร อำเภอตะพานหิน

1
2
3
4
5
6
7

 

 

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

วันที่  29  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น…
Read more

0 comments

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

วันที่  28  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 09.00 น…
Read more

0 comments

ติดตามสถานการณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลทับหมัน

วันที่  26  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 13.30 น…
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหิน จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา 08.30 …
Read more

0 comments

เกษตรตะพานหินร่วมงานเวที บวร. ร่วมพัฒนาพิจิตร

วันที่  25  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 08.30 น…
Read more

0 comments

ตรวจสอบพื้นที่สวนยางพารา ต.ดงตะขบ

วันที่  25  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 13.00 น…
Read more

0 comments

ร่วมพิธีพระราชทานแลกเงินขวัญถุง

วันที่  22  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 13.00 น…
Read more

0 comments

ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตะพานหิน

วันที่  22  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น…
Read more

0 comments

เยี่ยมอดีตประธานกลุ่มแม่บ้านฯ ระดับอำเภอ

วันที่  21  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น…
Read more

0 comments

ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตำบลไทรโรงโขน

วันที่  21  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐น….
Read more

0 comments

 

 

 

สถิติผู้เข้าชม