ระบบส่งเสริมการเกษตร

ปฏิทินการปฎิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ประจำปี ๒๕๖๒