แนะนำหน่วยงาน

02
03
05
01
04

สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ด้านการบริหารงานสำนักงาน
อาคารสำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน สร้างเสร็จและเปิดใช้บริการในวันที่ 8 กรกฎาคม 2525 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนยกให้ใช้ประโยชน์ บริเวณสำนักงานไม่ได้รับงบประมาณในการสร้างบ้านพักข้าราชการ มีอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ 1 หลัง โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง ปัจจุบันได้ย้ายบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง ของตำบลวังหว้า และวังสำโรง มาอยู่ในบริเวณสำนักงานด้วย ตั้งอยู่ที่พิกัด X: 650185 Y: 1797374 บริเวณสถานที่กว้างขวางเหมาะแก่การให้บริการเกษตรกร มีการจัดสวนให้สวยงามน่าอยู่ มีการปลูกผักสวนครัวบริเวณสำนักงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกร
– การบริหารจัดระบบภายในสำนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
– ระบบข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูล ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการกำหนดการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้
1.1 ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้มาซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลครบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นที่ยอมรับขององค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่ขอใช้ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอ
1.2. จัดทำและใช้ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
1.3 นำข้อมูลแผนที่ (Mapping) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร
1.4 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ
1.5 อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรเข้าถึงระบบข้อมูลได้โดยสะดวกด้วยระบบสื่อสารระยะไกล (Remote Senning)

*****   อัตราข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน  9  คน