หน้าแรก

สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ2565 ในหัวข้อ…. เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน…….โดยเกษตรกรที่ได้รับการตัดเลือกจะได้รับโล่ประกาสเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่คิวอาโค๊ดด้านล่าง หรือติดต่อที่ สนง.เกษตรอำเภอใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2565

สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝนตกน้อยกว่าปกติ ซึ่งจะทำการคาดการณ์ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ทุกเดือน ในช่วงฤดูฝน 2565

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กําหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2565

เข้าร่วมพิธีมอบ รถดำนาคูโบต้า ภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิต ใจเฉื่…
Read more

ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง

วันที่28 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิต ใจเฉื่อ…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและแนะนำส่งเสริมการใช้แอพเคชั่น ฟาร์มบุ๊คในพื้นที่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. น…
Read more

ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 นายวิชิต ใจ…
Read more

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลวังหลุม

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 นายวิชิต ใจ…
Read more

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอตะพานหิน (ก.ช.ภ.อ.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิต ใจเฉื่…
Read more

เกษตรตะพานหิน เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิตใจเฉื่อ…
Read more

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต.วังสำโรง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิต ใจเฉื่…
Read more

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดยางคลี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายวิชิตใจเฉื่อ…
Read more

ตรวจ​สอบความเสียหายจาก​อุทกภัย​หมู่ที่4 ตำบลคลองคูณ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. น…
Read more