คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ. 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายเก่า

การจดวิสาหกิจชุมชน ณ ศบกต.

การจดวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงาน
Back