-
 
 
 
 

 

 

 

วิสัยทัศน์ .
....กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัว เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน....
......พันธกิจ......
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวและ
สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
3.ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถ
ในการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4. การให้การแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและ
ชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง
แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน
...ภาพข่าว / กิจกรรม ...
...ข่าวประชาสัมพันธ์...
. เรื่อง แผนการส่งน้ำช่วยเหลือการปลูกพืชฤดูฝน ปี 2557
...........ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว แจ้งกำหนดส่งน้ำวันที่ 19 พ.ค.57-24 ส.ค.57 ส่งน้ำ 14 วัน หยุด 14 วัน สลับกันไป และจะหยุดส่งน้ำในวันที่ 25 ส.ค. 57 .......//2 มิ.ย.57
. เรื่อง การเฝ้าระวังและเตือนภัยศัตรูพืช
.......... สำรวจติดตามแปลงสถานการณ์ศัตรูข้าวอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เมื่อพบปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเฉลี่ยมากว่า 10 ตัวต่อจุด ให้เจ้าหน้าแจ้งเตือนภัยการระบาดในพื้นที่ และแจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และรายงานพื้นที่ระบาด
 

AmazingCounters.com

สถิติผู้เยี่ยมชม

 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อ
เริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง
ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2559
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
โดย.....นางสาวพัชราพรรณ นันทเดช (เจ้าพนักงานธุรการ)
..................................................................................................
ติดต่อสอบถาม.....สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์ 056-623404 E-mail : taphanhin@doae.go.th
Facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน