องค์ความรู้ อำเภอตะพานหิน
การจัดการความรู้ การดูแลมะม่วง
แผนที่ 1 การถอดองค์ความรู้จากผ้ที่เกษียณอายุราชการ เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตข้าว
แผนที่ 2 การถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน MRCF ระดับอำเภอ แมลงหล่า
Smart Office การปลูกผักหวานป่า
ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ การปลูกฝรั่งกิมจู
ถอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การไถกลบตอซังปรับปรุงบำรุงดิน
.....นายสุรพงษ์ ภักดี  
.....นางวันทนี บุญจันทร์  
.....นางสาวพวงเพ็ญ ประมาพันธ์  
.....นายบุญช่วย ก้อนแก้ว  
.....นายสุนันท์ คุ้มวานิช  
   
   
   
   
   

Back