กลับหน้า..... หน้า 1..หน้า 2...หน้า 3...หน้า 4...หน้า 5...หน้า 6
 
...คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินผลงานเกษตรอำเภอดีเด่น ปี 2559 / 28 กรกฎาคม 2559
...คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินผลงานสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ปี 2559 / 26 กรกฎาคม 2559
...การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2559 / 5 กรกฎาคม 2559
...จัดเวทีการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3 / 28 มิถุนายน 2559
...อบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร / 22 มิถุนายน 2559
จัดเวทีการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร / 13 มิถุนายน 2559
เกษตรอำเภอร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / 13 มิถุนายน 2559
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ / 9 มิถุนายน 2559
.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น5 รอบ3 / 27 พฤษภาคม 2559
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ดูงานเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการแปรรูป / 27 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น4 รอบ3 / 20 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น3 รอบ3 / 13 พฤษภาคม 2559
ประชุมหน่วยงานภาคีส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ / 11 พฤษภาคม 2559
งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 / 9 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น2 รอบ3 / 6 พฤษภาคม 2559
มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น1 / 29 เมษายน 2559
.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น1 รอบ3 / 29 เมษายน 2559

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น5 รอบ2 / 8 เมษายน 2559

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น4 รอบ2 / 1 เมษายน 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น3 รอบ2 / 25 มีนาคม 2559
ส่งมอบกิ่งพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) / 24 มีนาคม 2558
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น2 รอบ2 / 18 มีนาคม 2559
.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น1 รอบ2 / 11 มีนาคม 2559
เกษตรอำเภอฯร่วมเปิดงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา / 11 มีนาคม 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น5 รอบ1/ 4 มีนาคม 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น4 รอบ1/ 26 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น3 รอบ1/ 19 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น2 รอบ1 / 12 กุมภาพันธ์ 2559
เกษตรอำเภอติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ถั่วเหลืองฝักสด) / 12 กุมภาพันธ์ 2559

เกษตรอำเภอติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (เผื่อก) / 11 กุมภาพันธ์ 2559

. เกษตรอำเภอเยี่ยมเกษตรกรหลังว่าจากการทำนา / 11 กุมภาพันธ์ 2559
. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น1 รอบ1 / 8 กุมภาพันธ์ 2559
. งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) / 20 มกราคม 2559
. ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรตาม โครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 / 18 มกราคม 2559
. ประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ระดับประเทศ / 13 มกราคม 2559
. ถ่ายทอดความรู้ มาตรการ 1 การสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง / 12 มกราคม 2559
. ถ่ายทอดความรู้ มาตรการ 1 การสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง / 11 มกราคม 2559
. ถ่ายทอดความรู้ มาตรการ 1 การสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง / 8 มกราคม 2559
. ถ่ายทอดความรู้ มาตรการ 1 การสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง / 7 มกราคม 2559
. ถ่ายทอดความรู้ มาตรการ 1 การสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง / 6 มกราคม 2559
. ประชุมสำนักงาน DM ประจำเดือน มกราคม / 4 มกราคม 2559