งานสถานบันเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองเถาวัลย์เหล็ก
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงประดู่ร่วมใจ
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วงสลิด
4. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาป่าแดง
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรล่องตะแบก
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งโพธิ์ร่วมใจ
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหว้าสามัคคี
8. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินทรายสามัคคี
9. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังหลุมสามัคคี

. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
1. ส่งเสริมข้าวพันธุ์ดีคลองข่อย
2. ศูนย์ข้าวชุมชนดงตะชบ
3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบึงประดู่
4. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนต้นชุมแสง
5. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังไคร้
6. ผลิตข้าวพันธุ์ดีและเหมาะสมบ้านทาปอ
7. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางคลี
8. กลุ่มปลูกข้าวชุมชนสามบึงบาตร
9. ศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนคลองเจ๊กเสี่ยง
10. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3
11. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังหลุม หมู่ที่ 4
12. โรงสีข้าวสวัสดิการชุมชนบ้านงิ้วราย
13. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแก
. กลุ่มยุวเกษตรกร
1. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบึงประดู่
Back