ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ที่ตั้ง ศบกต.
ผู้รับผิดชอบ

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองพยอม
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 8 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดงตะขบ
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด


นายบุญช่วย ก้อนแก้ว


- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยเกตุ
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

.
นางวันทนี บุญจันทร์
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังหลุม
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 3 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งโพธิ์
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

นางสาวพวงเพ็ญ ประมาพันธ์
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลงิ้วราย
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไทรโรงโขน
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 1 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

นายสุนันท์ คุ้มวานิช
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทับหมัน
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองคูณ
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังสำโรง
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

นางอารี หมั่นทรัพย์
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไผ่หลวง
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 2 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด


- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังหว้า
ที่ตั้ง หมู๋ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร...รายละเอียด

นางสาวมาริสา แอบอุ่น
 
Back